Det med småt

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs gerne vores salgs-og leveringsbetingelser igennem, så vi har en fælles forståelse for hvordan vi handler godt og sikkert sammen.

Samtidig skal der være styr på de data vi har om dig.

Vores privatlivspolitik er opdateret i forbindelse med, at den nye persondataforordning/GDPR trådte i kraft den 25. maj 2018. Den omhandler de data, vi indsamler, anvendelsen af de data og hvordan, vi sikrer dem.

elbow-hello
Når du handler med os

Salgs- og leveringsbetingelser

Lad os lige få nogle småting på plads

 

1. GYLDIGHED

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Advania Danmark A/S´ tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt i hvert enkelt tilfælde.

 

2. TILBUD

2.1 Advania Danmark A/S´ tilbud bortfalder uden videre, såfremt skriftlig accept ikke er selskabet i hænde senest 30 kalenderdage at regne fra tilbuddets datering.

2.2 Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

2.3 Tilbud bortfalder uden videre, såfremt Advania Danmark A/S med baggrund i retten til mellemsalg, indgår aftale med tredjemand.

2.4 Tilbud for produkter, der ikke findes på lager, er afgivet under forudsætning af, at produktet kan fremskaffes af Advania Danmark A/S på de af selskabet forudsatte betingelser.

2.5 Tilbud kan alene accepteres under ét, og tilbudsmodtager kan således ikke vælge alene at acceptere dele af et tilbud.

 

3. PRIS

3.1 Alle priser er i danske kroner og excl. moms.

3.2 ”Kostpris” skal betyde Leverandørens reelle indkøbspris med tillæg af håndteringsgebyr, fragt og forsikring.

3.3 Køber er indtil levering har fundet sted forpligtet til at acceptere alle ændringer i prisen, som følge af forøgede omkostninger for Advania Danmark A/S grundet ændringer i told, skatter og afgifter m.v.

3.4 Advania Danmark A/S er berettiget til at forhøje prisen, såfremt selskabets leverandørpriser/ indkøbspriser forhøjes i tiden mellem datoen for selskabets tilbud og leveringen.

3.5 Betaling sker i fremmed valuta, såfremt handlen er indgået i denne. 3.6 Handles der i danske kroner baseret på fremmed valutakurs, reguleres salgsprisen med forskellen mellem valutakursen i tilbuddet/ordrebekræftelsen eller i mangel heraf mellem den kurs, der var gældende på dette tidspunkt, og den kurs, der er betalt af Advania Danmark A/S ved selskabets valutakøb, tidsmæssigt og begrænset indtil 2. bankdag efter Advania Danmark A/S´ modtagelse af købers rettidige betaling. Ved afdragsvis betaling fordeles kursdifferencen forholdsmæssigt mellem udbetaling og finansieringssum.

 

4. BETALING

4.1 Betaling skal ske senest den dato, der er angivet i ordrebekræftelsen eller fakturaen. Såfremt en seneste betalingsdato ikke er angivet, er køber forpligtet til at foretage kontant betaling ved levering.

4.2 Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Advania Danmark A/S som aftalt, uanset at levering udskydes som følge af købers forhold.

4.3 Køber er forpligtet til at foretage effektiv betaling, og kan alene hvis dette er skriftligt aftalt berigtige købesummen helt eller delvis ved modregning, ved sikkerhedsstillelse etc.

4.4 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde eller deponere købesummen helt eller delvis til sikkerhed for opfyldelse af et eventuelt krav mod Advania Danmark A/S.

4.5 Advania Danmark A/S er ved købers forsinkede betaling berettiget til at kræve selskabets tilgodehavende forrentet med 2 % om måneden at regne fra forfaldsdagen.

 

5. LEVERING

5.1 Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, på købers adresse ”Fran co”.

5.2 Køber er ansvarlig for, at der er direkte og uhindret adgang til købers adresse.

5.3 Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, alene til et areal der er beliggende i grundplan.

5.4 Levering forudsættes at kunne ske inden for sædvanlig arbejdstid (kl. 08.00 – 16.00).

5.5 Leveringstiden er fastsat af Advania Danmark A/S efter bedste skøn og under hensyntagen til de forhold, der var selskabet bekendt ved tilbuddets afgivelse. Advania Danmark A/S er ved ændrede forudsætninger berettiget til at udskyde leveringen, uden at køber i den anledning kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.6 Levering og overholdelse af leveringstiden er betinget af, at køber har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser forud for leveringen.

5.7 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Advania Danmark A/S er i en situation som angivet i pkt. 11.02 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Har hindringen bestået i mere end 6 måneder, er Advania Danmark A/S berettiget til at annullere aftalen uden i den forbindelse at pådrage sig ansvar. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

6. MONTAGE, INSTALLATION ETC

6.1 Køber sørger for og afholder omkostningerne ved fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til det solgte, herunder elektricitet, udsugning, vand m.v.

6.2 Hvis det i tilbuddet/ordrebekræftelsen er fastsat, at købesummen tillige inkluderer montage, er Advania Danmark A/S eneberettiget til at udpege montøren/ forestå montagen.

6.3 Uanset om Advania Danmark A/S har forestået placeringen af det solgte, montagen etc., er Advania Danmark A/S i enhver henseende uden ansvar for om placeringen af det solgte har utilsigtet indflydelse på købers udstyr, installationer, bygninger, gulve m.v. eller påvirkes på utilsigtet vis heraf.

6.4 Advania Danmark A/S er, uanset om selskabet har foreslået placeringen af det solgte, har forestået montagen, etc. uden ansvar for bygningernes, gulvenes og andre bygningsdeles egnethed, stabilitet etc. samt eventuelle følger heraf.

6.5 Det påhviler køber, i god tid inden levering skal ske, at sikre, at samtlige myndighedstilladelser foreligger. Advania Danmark A/S er uden ansvar for manglende myndighedstilladelse, og køber er ikke under påberåbelse af manglende myndighedstilladelse berettiget til at afvise levering eller i øvrigt at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.6 Det påhviler køber for egen regning at drage omsorg for, at lokalernes klima-, luft- og ventilationsforhold etc. er tilpasset beskaffenheden af det solgte.

6.7 Hvis Advania Danmark A/S ifølge tilbuddet eller ordrebekræftelsen er pligtig at medvirke ved indkøringen af det solgte, er køber for egen regning pligtig at sørge for, at alle nødvendige materialer i så henseende herunder nødvendig assistance, etc. er tilstede.

 

7. EMBALLAGE

7.1 Emballage tages kun retur, såfremt dette er skriftligt aftalt.

 

8. EJENDOMSFORBEHOLD

8.1 Advania Danmark A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, inkl. instruktionsmateriale m.v. indtil købesummen med tillæg af renter samt evt. omkostninger er honoreret.

8.2 Ved omdannelse af det solgte eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, som det solgte repræsenterede ved salget.

8.3 Køber har ved påkrav pligt til at forsikre det solgte forsvarligt og efter anmodning afgive forsikringsdeklaration. Forsikringen skal med mindre andet skriftligt er aftalt træde i kraft ved leveringen. Undlader køber at tegne forsikringen eller at afgive forsikringsdeklaration, er Advania Danmark A/S på købers regning berettiget hertil. Advania Danmark A/S er i bekræftende fald uden ansvar for, under hvilke vilkår forsikring kan tegnes.

8.4 Advania Danmark A/S kan kræve, at køber underskriver en af selskabet konciperet købekontrakt indeholdende en bestemmelse om ejendomsforbehold.

 

9. BESKRIVELSER ETC.

9.1 Tegninger, specifikationer, o. lign., som er udleveret af Advania Danmark A/S før eller efter tilbuddets afgivelse, forbliver selskabets ejendom, og må ikke videregives eller i øvrigt misbruges.

9.2 Advania Danmark A/S er berettiget til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, herunder valg af anden maskine etc., hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

9.3 Oplysninger og specifikationer er alene vejledende.Advania Danmark A/S er berettiget til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, herunder valg af anden maskine etc., hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

9.3 Oplysninger og specifikationer er alene vejledende.

 

10. MANGLER OG REKLAMATION

10.1 Køber er straks – og senest 48 timer efter at levering har fundet sted – pligtig at foretage en omfattende undersøgelse af det solgte.

10.2 Undlader køber at foretage den i pkt. 10.01 anførte undersøgelse af det solgte, kan køber ikke senere påberåbe sig mangler ved det solgte, som kunne eller burde have været konstateret ved undersøgelsen.

10.3 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter at manglen er eller burde være konstateret, skriftligt give Advania Danmark A/S meddelelse herom samt nøjagtigt angive hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han undlader at reklamere som ovenfor anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

10.4 Mangler, der direkte eller indirekte kan henføres til overlast, usædvanlig brug, mangelfuld vedligeholdelse eller betjening, brug af forkerte smøremidler, fundamenter samt almindelig slid, kan ikke gøres gældende af køber, og det uanset om Advania Danmark A/S har afgivet garanti.

10.5 Advania Danmark A/S er uden ansvar for mangler, der direkte eller indirekte kan henføres til dele, der ikke er leveret af selskabet.

10.6 Mangler ved det solgte vil efter Advania Danmark A/S´ beslutning blive afhjulpet eller det solgte vil blive omleveret. Køber er efter, at afhjælpning eller omlevering har fundet sted ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder erstatning.

10.7 Skønner Advania Danmark A/S, at udbedring ikke hensigtsmæssigt kan foretages hos køber eller det sted, hvor det solgte er installeret, skal køber for Advania Danmark A/S´ regning returnere det solgte, eller dele heraf, til et af Advania Danmark A/S anvist sted.

10.8 Defekte eller mangelfulde dele er Advania Danmark A/S´ ejendom, og skal af køber stilles til Advania Danmark A/S´ disposition.

10.9 Advania Danmark A/S er eneberettiget til at afhjælpe mangler. Købers forandring af eller indgreb i det solgte fritager således Advania Danmark A/S for enhver forpligtelse.

10.10 Køber accepterer, at afhjælpning eller omlevering som følge af manglens beskaffenhed, det solgtes karakter, knowhow etc. kan forsinke købers brug af det solgte uden, at køber i den anledning kan rejse krav af nogen art eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Advania Danmark A/S er uden ansvar for det solgtes egnethed til specifikke opgaver.

10.12 Det solgte sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for Advania Danmark A/S, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

10.13 En eventuelt af Advania Danmark A/S ydet garanti er personlig for køber, og kan ikke overdrages til tredjemand.

 

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1 Advania Danmark A/S hæfter ikke for driftstab, driftsforstyrrelser, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.02 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Advania Danmark A/S, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen særlig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, lovindgreb eller indgreb fra lokale myndigheder, kassation af større arbejder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.03 Hindres mangelsfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de under pkt. 11.02 anførte omstændigheder, udskydes leveringstiden med det antal dage hvori omstændighederne består. Advania Danmark A/S´ levering indenfor 3 uger efter omstændighedernes ophør, anses dog som rettidig levering.

11.04 Advania Danmark A/S er uden ansvar berettiget til at annullere en aftale, såfremt en eller flere af de i under pkt. 11.02 nævnte omstændigheder samlet har stået på i 6 måneder.

 

12. RETURNERING

12.01 Det solgte tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

12.02 Foreligger skriftlig aftale om returnering, sker transport til Advania Danmark A/S eller det af selskabet anviste sted for købers regning og risiko. I det omfang Advania Danmark A/S påføres forsendelsesomkostninger m.v. er selskabet berettiget til at kræve disse refunderet af køber, og modregne disse i købers eventuelle krav mod Advania Danmark A/S.

 

13. PRODUKTANSVAR

13.01 Advania Danmark A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Advania Danmark A/S eller andre, som det har ansvaret for.

13.02 Advania Danmark A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller personer, som indtræder medens det solgte er i køberens besiddelse. Advania Danmark A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.

13.03 Advania Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

13.04 Såfremt Advania Danmark A/S må blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Advania Danmark A/S skadesløs i enhver henseende.

13.05 Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber om erstatningsansvar efter nærværende punkt, er køber forpligtet til straks skriftligt at underrette Advania Danmark A/S herom.

13.06 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved den ret eller voldgiftsret, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod Advania Danmark A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

 

14. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

14.01 Advania Danmark A/S er med frigørende virkning berettiget til at overdrage samtlige selskabets rettigheder og forpligtelser overfor køber til tredjemand.

 

15. TILBAGEHOLDSRET

15.01 Køber er ikke berettiget til under nogen omstændigheder at udøve tilbageholdsret i ejendele tilhørende Advania Danmark A/S.

 

16. HEMMELIGHOLDELSE

16.01 Køber er ikke berettiget til under nogen omstændigheder at videregive eller udnytte oplysninger, som køber i kraft af forhandlinger eller indgået aftale med Advania Danmark A/S er kommet i besiddelse af.

 

17. TVISTER

17.01 Enhver uoverensstemmelse mellem Advania Danmark A/S og køber skal afgøres efter dansk ret med Retten i Lyngby, som aftalt værneting.

Vi passer godt på de personoplysninger, vi ligger inde med.

GDPR

Der skal være styr på de personlige data. Både fordi loven siger, vi skal og fordi vi mener at de gode relationer forudsætter respekt for dine personlige oplysninger.

 

Hvilke data er personlige data?

Personlige data er oplysninger om en person, som gør personen identificérbar. Navn, adresse, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata er eksempler på personlige data.

Hvordan indsamler vi personlige data?

Vi indsamler kun de personlige data, som du selv giver os når du enten udfylder en formular på vores hjemmeside, bestiller varer på vores webshop, skriver til os eller tilmelder dig ét af vores arrangementer.

Vi indsamler også data om, hvordan besøgende på advania.dk samt shop.advania.dk bruger webstedet. Deres IP-adresse og oplysninger om browserindstillinger og hvordan forskellige operativsystemer bruger siderne. Den slags data behandles og bruges i henhold til retten om legitim interesse og bruges til at udvikle websider, webshop, indhold og brugeroplevelsen.


Hvad bruger vi indsamlede data til?

De data og oplysninger, vi indsamler, anvender vi til ét eller flere af følgende formål:

Mere og bedre service
Personlige data hjælper os til at yde personlig service og klæder os på til at imødekomme individuelle behov. Cookies fortæller os mere om dem, der besøger advania.dk og hvordan vi kan forbedre brugeroplevelsen af vores hjemmeside og webshop.

  • Optimering af advania.dk
    Vi arbejder hele tiden på at optimere vores hjemmeside og webshop. Det sker også ved hjælp af de personlige oplysninger, vi indsamler.

  • Forbedring af kundeservice
    Vores kunder forventer med rette en god og effektiv kundeservice. Vi er kendt for vores hurtige ordrebehandling og vareekspedition, og data er en del af forklaringen.

 

Logistik
Hvad enten det er os, der sender eller modtager, så letter og fremmer det ekspeditionen, at modtager og afsender er registreret i vores system.

God kommunikation
Kommunikation handler om at nå og forstå hinanden. Jo hurtigere det går, desto hurtigere kan vi komme i gang og komme videre i sagen. Vi indsamler mailadresser så vi automatisk kan oplyse status på ordrer og kan holde kunder opdateret om nyheder og nytænkning.

Modtagere kan til enhver tid afmelde sig. Nederst i alle mails, vi sender står, hvad modtageren skal gøre for at afmelde. Når besøgende på advania.dk og i vores webshop har aktiveret cookies i, anvender vi cookieoplysninger til at forbedre kommunikationen med kunder.

Hvem modtager persondata?
Vi kan videregive personlige data mellem Advania Danmark A/S (cvr. nr.: 32643485) under forudsætning af, at det er rimeligt og vedrører et af de formål, som er angivet ovenfor.

Vi hverken sælger eller deler personlige data med tredjeparter for at de kan tjene på dem. Persondata indsamlet fra vores hjemmeside og webshop kan dog videregives i anonymiseret form til partnere til fælles markedsføring, reklame eller anden brug.

Undtaget er tredjeparter hyret til at optimere driften og brugeroplevelsen af vores websted og webshop. Vi har indgået databehandleraftaler med disse tredjeparter. Undtaget er også underleverandører til de hosting-, drift-, og supporttjenester, som Advania Danmark A/S sælger. Der er også indgået databehandleraftaler med disse underleverandører, som overholder persondataforordningen/GDPR.

Vi kan komme i den situation, at vi må/skal videregive persondata for derigennem at overholde lovbestemte krav, vores politikker eller for at beskytte egne rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

Hvis persondata ønskes delt eller videregivet til andre modtagere end angivet ovenfor, vil der forud for indsamling og videregivelse blive indhentet samtykke.

Bruger vi cookies?

Ja, Advania Danmark A/S anvender cookies på webstedet advania.dk og i webshoppen shop.advania.dk. Brugere som accepterer cookies får en række fordele i form af bedre brugeroplevelse og hurtigere betjening. Vi får mulighed for at generere statistik om trafik og brug, som vi anvender til at forbedre webstedet og webshoppen.

  • Hvor lang tid opbevarer vi data?Vi opbevarer persondata, så længe det er relevant for det formål, det oprindeligt blev indsamlet til. Oplysninger om hvor lang tid det er, bliver givet på det tidspunkt, hvor data indsamles og i forbindelse med samtykke.
  • Hvilke krav skal vi efterkomme?
    Alle, som vi opbevarer persondata på, har krav på at få oplyst, hvilke data, de er registreret med i vores system. Vi skal rette forkerte oplysninger, når vi får besked herom, og vi skal slette persondata, når vi modtager anmodning herom. Samtykke til at modtage nyhedsbreve og anden markedsføring kan til enhver tid tilbagekaldes.

Anmodninger sendes til mailadressen info.dk@advania.dk

 


Påbud som følge af klager over indsamling og behandling af persondata, som har fået medhold hos den nationale tilsynsmyndighed, skal efterkommes.

 

Overfører vi data til tredjeland?

Der vil være tilfælde hvor persondata overføres til tredjeparter inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Overførsler vil ske i forbindelse med, at vi enten anvender eller udbyder skybaserede tjenester i samarbejde med vores partnere. Eksempler på disse partnere er Microsoft og Veeam. For hver af disse er der indgået en databehandleraftale. En opdateret liste over skytjenestepartnere kan rekvireres ved henvendelse til mailadressen info.dk@advania.dk

Overførsel af persondata til lande uden for EØS vil kun kunne ske såfremt, der er indhentet samtykke.

 

Links til tredjeparters websteder
På webstederne advania.dk og shop.advania.dk kan der forekomme links til tredjeparters websteder, som vi samarbejder med eller som vi skønner er relevante for vores kunder og brugere. Disse websteder er underlagt egne privatdatapolitikker, og hverken Advania Danmark A/S påtager sig juridisk ansvar for, hvordan persondata indsamles, behandles og anvendes af disse tredjeparter.

Det er i vores interesse at de tredjepartwebsteder, vi linker til, overholder persondataforordningen/GDPR. Vi har andre ansvar overfor vores kunder og andre end de rent juridiske. Vi beder derfor om at blive informeret om tilfælde og forhold, som vurderes at være i strid med gældende regler/direktiv.

 

Spørgsmål og kontaktoplysninger
Spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller til indsamling, behandling, opbevaring og sletning af persondata kan rettes på mailadressen info.dk@advania.dk.

 

Ændringer til denne persondatapolitik
Advania Danmark A/S forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne persondatapolitik til enhver tid.

 

Sidst opdateret: 25. maj 2018
vil du vide mere?

Tag gerne kontakt til os

Har du læst ovenstående, og er der punkter som du gerne vil have uddybet?

Så kontakt os gerne.

Vi er klar til at se betingelserne igennem, for at du kan føle dig sikker, når du vælger os som din IT-leverandør.